Budget för 2022

Sverige och Motala, tillsammans med resten av omvärlden, befinner sig just nu i en extraordinär situation som ingen hade kunnat förutspå. Coronapandemin har drabbat alla samhällskikt och slår mot såväl individ som hela branscher. Coronaviruset är först och främst ett hot mot liv och hälsa, men har också slagit hårt mot hela ekonomier och mot vår gemensamma välfärd. Krisen kräver extra insatser och välfärden måste få utökade resurser. De närmsta åren kommer att präglas av den kris som vi nu genomlever och vi måste ta höjd för konsekvenserna som följer.


Trots detta är Motala är en kommun som har utvecklats mycket de senaste åren. Befolkningen har växt och Motala har attraherat många nya företag. Motala står inför en historisk etablering inom besöksnäringen, när Lalandia nu gör sig redo för att påbörja bygget av besöks- och upplevelseanläggningen, vilken också utgör den största utländska besöksnäringssatsningen i svensk historia. Vi kan konstatera att det arbete som vi i Solidariskt Motala under åtta år i majoritet genomförde nu ger frukt och vi är tacksamma över det faktum att Motala står rustade för den kris vi nu måste hantera.


För att utvecklingen i Motala ska fortlöpa måste vi arbeta tillsammans. Kommunen behöver, tillsammans med andra offentliga aktörer, näringsliv och civilsamhälle arbeta mot gemensamma mål. Samverkan är idag god men vi tror att den kan vidareutvecklas ytterligare. Vi ser hur lokala initiativ på landsbygden gör att mindre samhällen blommar upp. Föreningslivet bygger broar mellan människor och ger många Motalabor en meningsfull fritid. Genom samverkan med näringsliv och arbetsförmedlingen har vi kunnat skapa nya vägar till arbeten, även för de som står lite längre från arbetsmarknaden. Det här arbetet måste fortsätta. När fler unga får ett första jobb och när fler vågar ta steget till egenföretagande växer vår kommun sig starkare. Det är när vi jobbar tillsammans som vi presterar som bäst.


Samverkan är ledordet i stora delar av kommunens verksamhet. Den kommunala ekonomin står inför utmaningar och vi måste alla hjälpas åt för att hitta möjliga effektiviseringsåtgärder. Målet måste hela tiden vara att hitta åtgärder som ger ökad kvalité till lägre kostnad. Vi ska använda våra resurser på bästa sätt och för att nå dit krävs det kontinuerliga omställningar. Den kommunala verksamheten måste hela tiden arbeta dynamiskt för att hitta nya möjligheter. Ska kommunen klara den omställning som krävs måste alla vara med på tåget. Det är därför hög tid att tillitsbaserad styrning implementeras i hela den kommunala organisationen och att omställningsarbetet blir ett arbete på samtliga nivåer, med möjlighet till delaktighet för personalen.


Motala ska vara en hållbar kommun. Vi vill se en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologisk eller social hållbarheten. Genom att vårda våra resurser säkerställer vi att framtida generationer får sina behov tillgodosedda. Ekonomisk tillväxt ska användas för att motverka sociala klyftor och för att ge bättre miljö och klimat. Alla kommunalpolitiska beslut ska genomsyras av helhetsperspektiv och samhällsnytta.


Motala ska vara en kommun där människor kan mötas på lika villkor. Alla som lever i Motala ska få möjlighet att leva ett gott liv, med rätt till en bra utbildning, rätt till egen försörjning, rätt till en egen bostad och en vård och omsorg av hög kvalité. Välfärden är viktig och för att upprätthålla en hög kvalité måste vi sätta personalen i fokus och se till att kommunen har rådighet.


Motala ska genomsyras av inkludering. Här står jämlikhet, jämställdhet och mångfald i fokus. Ingen ska diskrimineras på grund av genus, hudfärg, ålder, sexuell läggning, religiös eller kulturell bakgrund. Alla ska ha rätt till en hållbar välfärd.

Här kan du läsa vårt budgetförslag för 2022: Med hjärtat för Motala

Vårt budgetförslag för 2021 hittar ni här.

Vårt budgetförslag för 2020 hittar ni här.

Vårt budgetförslag för 2019 hittar ni här.

facebook Twitter Email