Budget för 2020

Arbetet som Solidariskt Motala genomfört under den senaste mandatperioden har gett frukt. Genom ett gediget och enträget arbete har vi tillsammans skapat ett starkare Motala. Vi har tagit vara på de resurser som finns i kommunen och byggt en kommun där människor inkluderas. En kommun som håller ihop.

Regeringens tillskott av välfärdsmiljarder ger Motala förutsättningar att klara den demografiska utvecklingen och skapar utrymme för omställning och nya, effektivare arbetssätt. Dessa statsbidrag har hjälpt oss med såväl integration, äldreomsorg som att bygga en starkare och tryggare skola – för alla.

Dessvärre ser vi nu hur Alliansen snabbt påbörjat nedmonteringen av vår gemensamma välfärd. Förebyggande insatser tas bort och man väljer att spara kortsiktigt. Istället för att ge förvaltningarna och kommunens verksamheter tid för omställning väljer man att drastiskt dra ner på nämndernas ekonomiska ramar. Effekterna av detta blir att verksamheter läggs ner utan konsekvensbeskrivning, personalen går på knäna och Motalaborna blir lidande. Alliansen må spara pengar här och nu, men ur ett långsiktigt perspektiv riskerar man att dra på sig ännu större kostnader som en direkt effekt av alla förebyggande insatser man nu drar ner på.

Vi är djupt oroande över Alliansens syn på kommunens ekonomi. Istället för långsiktig omställning, med satsningar på exempelvis digitalisering och smartare upphandlingar, väljer man att sälja ut värdefulla investeringar för att få ett snabbt tillskott på likvida medel. Det är inte att ta ansvar för kommunens långsiktiga ekonomi.

Vi är övertygade om att framtidens Motala byggs genom samverkan mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv. Alla ska ha möjlighet att bidra efter förmåga och känna delaktighet. Alla ska ha möjlighet att nå sin fulla potential.

Som Motalabo ska man känna självständighet och gemenskap genom hela livet. Skolan ska ge alla en möjlighet till en bra start i livet. Vi vill fortsätta arbetet med att skapa snabba vägar till sysselsättning, vilket även stärker det lokala näringslivet. När vi åldras, eller har behov av vård och omsorg, ska vi ha en välfärd att lita på. Äldreplanen sätter riktningen för framtidens äldreomsorg, men också målbilden av ett rikt och aktivt åldrande där individens behov och frihet står i centrum.

Motala – Östergötlands sjöstad. Vi ser hur fler människor söker sig till vår kommun. Det innebär ett ökat ansvar. Genom långsiktiga investeringar och ett varsamt handhavande med våra gemensamma resurser kan vi skapa ett hållbart Motala som kommer många generationer till del. Att vara en hållbar kommun innebär att välfärden står i fokus, samtidigt som vi tar ansvar för ekonomin, klimatet och vår personal. Vi är övertygade: framtidens Motala byggs genom satsningar på det förebyggande arbetet och genom långsiktiga investeringar. Inte genom nedskärningar inom välfärden och minskade resurser till klimatarbetet. Motala kan mer och bättre.

Vårt förslag till budget för Motala kommun 2020 hittar ni här.

Vårt budgetförslag för 2019 hittar ni här.

facebook Twitter Email