Vi kommer aldrig kompromissa om hyresgästernas trygghet

Kommunstyrelsen har nu beslutat att avsluta Alliansens stora projekt om att bilda en kommunal koncern mellan kommunen och Bostadsstiftelsen Platen. Koncernbildningens huvudsakliga syfte var att bolagisera bostadsstiftelsen, för att kunna plocka ut ekonomiska överskott och inte minst ta in vinster genom utförsäljningar av bostäder. Förslaget baserades på en förstudie som togs fram av en konsultfirma, vilket föranledde en fördjupad utredning under ledning av en politiskt tillsatt beredning vars syfte var att ta fram ett förslag som kommunfullmäktige skulle kunna ta ställning till.

Vi gläds åt att den påbörjade koncernbildningen inte ser ut att bli verklighet. Den hade inte varit av godo för bostadsstiftelsens hyresgäster. De skulle drabbas av en form av dubbelbeskattning då deras hyror skulle tas i anspråk för kommunens egna syften, samtidigt som de betalar kommunalskatt. Hyresgästernas samlade kapital, i form av inbetalda hyror ska gå till ett bra boende för en rimlig hyra, inte kommunal verksamhet. De skulle också riskera att utsättas av en osäker bostadssituation som följd av de stora utförsäljningar av allmännyttan som Alliansen har aviserat sedan tidigare.

Vi har varit tydliga från början – vi går inte med på att sälja ut Platens bostäder, vår allmännytta. Mot den bakgrunden var vi emot att man gick vidare med arbetet från början. En politisk samsyn har aldrig varit möjlig. Efter att den politiska beredningen tillsattes har frågan stötts och blötts med konsulter, tjänstepersoner och politiker. Trots våra upprepade, tydliga besked i frågan fortlöpte beredningsarbetet under nästan ett års tid. Och det har inte varit gratis. Allt detta har varit en kostsam historia gällande såväl konsultkostnader som arbetstid som kommunens tjänstepersoner har fått ta i anspråk.

Att Alliansen nu har valt att entlediga beredningen och avsluta utredningsarbetet med motivet att det inte finns en parlamentarisk samsyn för att gå vidare ter sig märkligt. Vi har varit närmast övertydliga att det inte finns en framkomlig väg i frågan om en bolagisering av Platen och att en politisk samsyn har varit omöjlig. Utifrån det perspektivet måste frågan om varför arbetet tilläts fortsätta ställas. Varför har kommunen slösat bort tid och pengar på något som man från början visste var politiskt ogenomförbart?

Det finns emellertid ett parlamentariskt underlag att driva igenom den föreslagna koncernbildningen i kommunfullmäktige. Sverigedemokraterna har hela tiden pläderat för förslagets förträfflighet och skulle bilda en politisk majoritet tillsammans med Alliansen i fullmäktige.

Av ärendets beslutsunderlag framgår dock att det inte bedöms meningsfullt att driva arbetet vidare i nuläget. Vår tolkning av skrivelsen är att Alliansen ser det som fullt möjligt att återuppta – och genomföra sitt prestigetyngda projekt vid en eventuell valvinst. Något annat vore ett enormt misslyckande för dem. De gör sannolikt bedömningen att det är alldeles för känsligt att driva igenom en så pass kontroversiell omvälvning av bostadsstiftelsen under ett valår. Det samma gäller troligtvis SD, som säkerligen kommer stödja en bolagisering av bostadsstiftelsen om ärendet återaktualiseras.

Bostadsstiftelsen Platens roll som garant för allmännyttan och bra bostäder för alla har fungerat väl i Motala och vi har all anledning att slå vakt om stiftelsens viktiga funktion och verksamhet. Vi kommer aldrig kompromissa om hyresgästernas trygghet för att nå kortsiktiga vinstintressen. 

Johan Andersson (S)

Peter Karlberg (V)

Elias Hallén (MP)

facebook Twitter Email