Stoppa ishallsslöseriet!

MVT den sjuttonde januari fanns en intressant insändare om det storvulna ishallsprojektet utmed Riksväg 50. Skribenten lyfter flera relevanta frågeställningar och belyser osäkerhetsfaktorer som alltjämt kvarstår. Det gäller inte minst hur mycket projektet kommer att kosta och hur det ska finansieras. De styrande partierna och Vänsterpartiet verkar dessvärre inte bemöda sig att besvara skribenten. Möjligtvis för att man inte har svaren.

Vi från S, C och MP anser att det är olyckligt att ishallsprojektet utmed Riksväg 50 alltjämt planeras att genomföras. Det är inte ekonomiskt försvarbart att fullfölja ett projekt som av allt att döma kommer överskrida den ursprungliga kalkylen om 295 miljoner kronor väsentligt. Hela projektet ska dessutom finansieras genom upptagande av nya lån, vilket kommer göra att kommunen närmar sig sitt skuldtak. Och detta samtidigt som nämnder och förvaltningar har tuffa sparkrav på sig. Hur det blir med driftskostnaderna för den nya anläggningen är heller inte klarlagt.

Som ovan nämnt genomsyras ishallsprojektet vid Riksväg 50 av flera osäkerhetsfaktorer, inte minst avseende omfattande kostnadsökningar, höjda räntor och en försenad plan- och byggprocess. Vi befinner oss i inledningen av en lågkonjunktur, i ett mycket osäkert omvärldsläge, samtidigt som vi står inför betydande investerings- och renoveringsbehov inom vård, skola och omsorg i absolut närtid. Utöver tvingande investeringar så måste vi också kunna garantera att kommunens personal får så goda förutsättningar som möjligt för deras ovärderliga uppdrag inom välfärden.  Det vill säga sådant som en kommun måste ombesörja och säkerställa. Motala kommun har också en stor och ökande pensionsskuld som blir alltmer svårhanterlig. 

Behovet av en ny ishall kvarstår emellertid och vi förespråkar att en enklare variant byggs på nuvarande isstadions befintliga plats. På befintlig plats finns en antagen detaljplan, vilket underlättar processen, samtidigt som kostnaderna beräknas bli betydligt lägre. En sådan hall blir inte lika spektakulär som den som planeras vid Riksväg 50, men vi ser ekonomisk hållbarhet, ansvarstagande för miljön och funktionalitet som viktigare. På området finns dessutom en fullt fungerande ishockeyhall. Vi menar att det skulle vara ren kapitalförstöring att riva en ishall som har lång livslängd kvar. 

Eftersom Sverigedemokraterna innan valet deklarerade att de var emot Riksväg 50-projektet och förespråkade ett hallbygge på befintlig plats, så borde beslutet kunna rivas upp. Men SD prioriterar tyvärr kommunalrådsposter framför att hålla sina vallöften och har vikt ner sig i ishallsfrågan.

Vi befinner oss i osäkra och krävande tider och vi vet att de kommande åren kommer bli väldigt tuffa för Sveriges kommuner, inklusive Motala. För att vi ska ta oss igenom detta på ett bra sätt krävs ett politiskt ledarskap som vågar omvärdera beslut och sätta kommunens medborgare och verksamhet framför prestigefyllda lyxprojekt. 

Elias Georges (S) oppositionsråd

Maria Persdotter (C) gruppledare

Elias Hallén (MP) gruppledare

facebook Twitter Email