Segregationsmedel ska gå till tänkt ändamål – inte rädda Alliansens budget

Medlen som Motala kommun får från Delegationen mot segregation måste gå till verksamhet, inte till att rädda Alliansens budget. Om det skriver Yalila Ahmed-Liazid och Elias Georges i dagens MVT. Läs inlägget här.

2018 inrättades myndigheten Delegationen mot segregation av den röd-gröna regeringen. Uppdraget var och är att minska och motverka segregation och stärka socioekonomiskt utsatta områden. 

Arbetet är långsiktigt och ska ske i samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv, akademin och det offentliga. Genom ett gemensamt kunskapsutbyte ska man möjliggöra strategiska insatser som regelbundet följs upp och utvärderas. Myndigheten delar även statsbidrag, vardagligt benämnt som ”Delmos-medel”. För Motalas del har det hittills handlat om 8,4 miljoner kronor årligen.

Motala är en stolt kommun med ett rikt historiskt arv. Vi har länge varit en industrikommun och har därmed också fått bära de konsekvenser som kommer av en förändrad arbetsmarknad och konjunktursvängningar. Många av oss har eller har anhöriga som har jobbat på någon av fabrikerna som funnits i kommunen. Det är många som har, på grund av hårda arbetsförhållanden, slitit och kämpat hårt för att göra ett gott arbete trots en trött kropp. Effekterna av det lever fortfarande kvar. 

Motala har också en stolt tradition av att ha tagit emot människor från andra länder. Människor har sökt sig hit för arbete, eller kanske kommit hit av rädslan för förtryck i sitt födelseland. Dessa människor har kunnat göra Motala till nya hem och det är tack vare en öppen mentalitet hos oss Motalabor som det varit möjligt.

För oss är det en självklarhet: Motala ska vara en öppen och inkluderande kommun dit alla är välkomna. Här segregerar vi inte människor baserat på genus, hudfärg eller religion. Här accepterar vi olikheter och låter alla vara en del av samhället. 

Detta ställer också krav på oss som kommun. Vi måste satsa på språk från dag ett och säkerställa snabba vägar till samhället. Alla som kommer hit ska också få en god samhällsintroduktion så man förstår vilka förväntningar man har på sig som Motalabo och svensk medborgare. Det är en grundläggande förutsättning att man får information och kunskap om vilka rättigheter och skyldigheter man har i sitt nya hemland.

Delmos-medlen är ett viktigt tillskott för kommunen. Det ger oss möjlighet till nya satsningar och viktiga projekt. Men för oss är det viktigt att medlen går till verksamhet och inte till stora lönekostnader. Vi vill se tillskott till verksamheten, inte att pengarna används för att täcka budgethål. 

Alliansen vill i sitt förslag av fördelning lägga stora summor av statsbidragen på att finansiera tjänster som flertalet redan finns etablerade i den kommunala organisationen. Detta leder till två saker: 1. Det blir ingen ny satsning och pengarna går bara ut i ekorrhjulet. 2. Tjänster och funktioner, som har varit permanenta, riskerar att bli projektberoende då lönerna finansieras av osäkra statsbidrag, tar bidragen slut – vem betalar då lönen?

Vi vill istället se att mer pengar läggs på DUA – delegationen unga till arbete, en satsning för minskad ungdomsarbetslöshet som tidigare hjälpt oss halvera ungdomsarbetslösheten. Vi vill ha fler extratjänster så människor kommer ut på arbetsmarknaden och slipper vara beroende av ekonomiskt bistånd. Vi vill inrätta en fritidsbank, så att alla får möjlighet till en meningsfull fritid. Vi vill se fler sommarjobb för gymnasieungdomar, för vi vet att nyckeln till arbetsmarknaden finns i den första anställningen. 

Vi hoppas att Alliansen tänker om. Pengar som är riktade för att motverka segregation i Motala kommun borde gå till att göra verkstad, inte till att rädda Alliansens tajta budget.

Yalila Ahmed-Liazid, ersättare kommunfullmäktige (S)
Elias Georges, oppositionsråd (S)

facebook Twitter Email