Satsa på fler och tryggare gång- och cykelvägar

Motala är en väletablerad cykelstad och våra satsningar på att bli en cykelstad har gett frukt. Vi har aktivt tagit beslut för att främja ett mer hälsosamt och klimatsmart resande, nu är det upp till Alliansen att förvalta detta. Vi förväntar oss en mer aktiv cykelpolitik från Alliansen. Om detta skrev Lena Westerlund (S) och Mats Johannesson (MP) i MVT i somras. Läs artikeln här.

Motala har alltid varit en kommun med höga ambitioner kopplat till cykling. Vi är hem åt Vätternrundan och vår kommun blir sommartid cyklisternas epicentrum. Men för att kunna bibehålla en hög svansföring som en cykelkommun av rang krävs det också att vi fortsätter satsa och investera i fler och tryggare cykelstråk. 

För oss miljöpartister och socialdemokrater är det en självklarhet med förutsättningar för ett hållbart resande. Vi vill värna om alla trafikanter, inte bara om de bilburna. Därför vill vi prioritera fler och säkrare gång- och cykelvägar. Under vår tid i majoritet så satsade vi på flera projekt för säkrare transporter till fots eller via cykel. Bland annat så avsatte vi 5 miljoner kronor årligen till investeringsprojektet ”Trygg, Säker, Tillgänglig” som syftade till att just skapa tryggar gång- och cykelvägar. Detta projekt har tyvärr avskaffats av Alliansen, precis som många andra investeringsposter kopplade till andra transportslag. Man sade exempelvis nej till det cykelgarage vi var på väg att uppföra vid resecentrum, detta trots att vi fått halva finansieringen från statliga anslag. Pengar som i stället gick förlorade när Alliansen satte stopp i sista sekund. 

Motala kommunfullmäktige har antagit en cykelplan för åren 2016–2030. Cykelplanen består av två delar: dels strategier, dels en behovsanalys. I cykelplanen så lyfts flera målbilder fram som syftar till att lägga en plan för kommande arbete och satsningar. Vi kan där bland annat läsa hur tillgängligheten ska kunna öka, hur det ska bli tryggare att färdas till cykel samt hur vi ska kunna minska antalet skador. Cykeln ska kunna jämställas andra transportslag, såsom kollektivtrafik och bilresor, därför ska man vid nyexploatering och detaljplanering ta hänsyn till tillgängligheten och verka för fler och tryggare gång- och cykelvägar. Tryggare cykelparkeringar lyfts särskilt fram som en viktig aspekt för ett ökat pendlande med cykel, därför är det högt anmärkningsvärt att Alliansen stoppade projektet avseende ett cykelgarage vid kommunens centrala pendlingsnod. 

Tryggare och fler gång- och cykelvägar skapar en mer attraktiv kommun. Genom att främja cykling som pendlingsalternativ så minskar bullret, miljöförstöringen och vi skapar mer levande och behagligare stadsmiljöer. På landsbygden, där kollektivtrafiken tyvärr ibland brister, så skapar gång- och cykelvägar viktiga transportstråk för invånarna. Fler cyklister gynnar vårt samhälle i stort, det stärker folkhälsan och det är en viktig jämställdhetsfråga. Vi vet att kvinnor i högre utsträckning än män promenerar och cyklar, och vi anser att det är hög tid att investeringsbudgetens medel även kommer kvinnorna till del. Därför vill vi återinrätta projektet ”Trygg, Säker, Tillgänglig” och vi vill utöver detta avsätta ytterligare 500 000 kronor till cykelfrämjande åtgärder. Vi ser särskilt hur gång- och cykelvägarna behöver öka i våra landsbygdsorter, men även inne i Motala tätort finns det stor förbättringspotential. 

Motala är och ska fortsatt vara en cykelkommun. Men det krävs investeringar och prioriteringar. Ska Motalaborna vilja och kunna ta cykeln i stället för bilen så måste cykelstråken vara tillgängliga och trygga. Belysning måste finnas på plats, växtligheten ska anpassas för att minska otryggheten och det ska vara lätt att cykla på ett säkert sätt. 

Vi vill se ett ökat resande och pendlande med klimatsmarta alternativ. Det är politikens ansvar att skapa förutsättningar för detta. Därför uppmanar vi nu Alliansen – våga satsa på annat än bilism! Det är hög tid nu. 

Mats Johannesson (MP), ledamot tekniska servicenämnden

Lena Westerlund (S), ledamot kommunstyrelsen

facebook Twitter Email