Osäker framtid för intresseföreningen 59:an Gamla Stan när Alliansen avslår ansökan om utökat bidrag.

I förra veckan behandlade socialnämnden en ansökan om utökat bidrag från intresseföreningen 59:an Gamla Stan. Anledningen till ansökan var att föreningens egna kapital nu är slut och att man därför är i behov av höjt bidrag för att klara lokalhyra och drift. Vi Socialdemokrater vill tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet säkra intresseföreningens framtid och föreslog därför att man istället skulle skriva ett IOP-avtal med föreningen. Ett IOP-avtal ger ökad samverkan och långsiktighet för båda parter. Förslaget avslogs av Alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna.

Solidariskt Motala föreslår IOP-avtal mellan Motala kommun och intresseföreningen Gamla Stan

Torsdagen den 21 mars behandlades intresseföreningen 59:an Gamla Stans ansökan om utökat bidrag. För 2019 har föreningen erhållit 75.000 kronor, men i början av året inkom man med en ansökan gällande utökat bidrag vilken Alliansen och SD avslog. Solidariskt Motala anser att det är dags att fördjupa samverkan och föreslog därför istället att man skulle skriva IOP-avtal.

Intresseföreningen Gamla Stans verksamhet är välbesökt och utgör en viktig mötesplats för äldre Motalabor. I ansökan om utökat bidrag meddelar föreningen att man inte längre har ekonomi att betala hyra och än mindre bedriva verksamhet. Medges inte utökat bidrag riskerar således verksamheten att påverkas mycket negativt.  Solidariskt Motala anser att verksamheten är en viktig del av arbetet för social hållbarhet som dessutom minskar ensamheten bland äldre. För att säkerställa föreningens fortlevnad föreslog därför Solidariskt Motala att kommunen skulle skriva ett IOP-avtal med föreningen. IOP (Idéburet offentligt partnerskap) är en samverkansmodell mellan offentlig och ideell sektor som syftar till att skapa social hållbarhet. Ett IOP-avtal möjliggör också ekonomisk långsiktighet och stärker samverkan mellan kommun och ideell sektor. 

Gamla Stans verksamhet bygger på föreningens mål: att vara en mötesplats för alla, bryta ensamhet och skapa gemenskap i närområdet.

Dessa mål följer Äldreplanens intentioner väl och Gamla Stans verksamhet har en funktion som hjälper oss leva upp till Äldreplanen. Med tanke på att Äldreplanen har en bred politisk förankring och enighet är det anmärkningsvärt att den styrande minoriteten och Sverigedemokraterna inte vill säkerställa Gamla Stans fortlevnad.

Ann Stamfält, ordförande i föreningen, kommenterar förslaget om IOP-avtal:


Alla ska ha möjlighet till ett socialt liv. 59:an är en självklar mötesplats för äldre, som annars skulle sitta ensamma hemma. Ett IOP-avtal skulle stärka föreningen och ge oss möjlighet till en långsiktigt i verksamheten

IOP-avtal kan ses som ett mellanting av föreningsbidrag och upphandling av tjänster. Samverkansmodellen är särskilt framtagen för att den ideella och offentliga sektorn ska få en god möjlighet till långsikt samverkan för att gemensamt arbeta för lösningar av olika samhällsproblem. IOP skapar förutsättningar för jämlikt partnerskap och bygger på ett givande och tagande. Med ett längre perspektiv får verksamheten en tryggare ekonomisk plattform att bygga sin verksamhet på.

Marianne Walter, 2:e vice ordförande i socialnämnden, säger följande om förslaget:


Enligt Motala kommuns Äldreplan ska vi arbeta förebyggande för ett friskt åldrande. Äldreplanen lyfter också vikten av samverkan med föreningsliv. Gamla Stan bedriver en fantastisk verksamhet helt i linje med Äldreplanens intentioner och därför bör Motala kommun skriva ett IOP-avtal med föreningen, säger Marianne Walter, 2:e vice ordförande i socialnämnden.

Att Alliansen sa nej till såväl utökat bidrag som IOP-avtal gör oss djupt oroade. Föreningen är beroende av ett ekonomiskt tillskott. Gamla Stan befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge och kommunen bör stötta föreningens viktiga verksamhet. Våra äldre är ett gemensamt ansvar.

facebook Twitter Email