Motala byggs med satsning på medarbetarna

Vi vill att Motala kommun ska vara en förebild och därmed en attraktiv arbetsgivare. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att kunna möta Motalabornas behov och skapa värde. För att lyckas rekrytera och behålla medarbetare måste arbetsmiljön vara god och delaktigheten stor. De ska känna trygghet på arbetsplatsen, få fortbildning och möjlighet att utvecklas i sina olika roller.

Tillitsbaserad styrning ska därför genomsyra all verksamhet, vilket ger medarbetarna större möjlighet till inflytande över arbetet. Som grund ska tillsvidareanställningar och heltid vara norm, delade turer ska avskaffas och medarbetarna ska ha större möjlighet att påverka sitt schema. Vidare vill vi vidareutveckla friskvårdsarbetet och träning på arbetstid ska införas på prov.

Alliansen framhåller följande i sin budget för 2020 med plan för 2021-2022: ”Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Motala ska vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta, friska och motiverade medarbetare. Kommunens personal är en gemensam resurs som ska trivas på sin arbetsplats.” Vi är överens med Alliansen om detta, men stämmer det med deras ambitioner, eller är det bara vackra ord?

Löneökningsutrymmet i Alliansens budget är på 2 procent och i Sverigedemokraternas budgetförslag är utrymmet på 1 procent, vilket slår hårt mot stora och ofta kvinnodominerande yrkesgrupper. 

Lön är en viktig parameter i hur man trivs och presterar i sitt arbete. I vårt budgetförslag har vi därför följt Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation om 3,2 procent för åren 2020-2021 och 2,9 procent för år 2022. Vi har en svår konkurrenssituation om kompetensförsörjning i hela landet, därför väljer vi att prioritera och satsa på våra medarbetare!

I det förslag till personalpolitiskt program som är på remiss och som Alliansen avser att genomföra och gälla under nuvarande mandatperiod nämns inget om rätten till heltid eller tillitsbaserad styrning. Vi Socialdemokrater anser att våra medarbetare ska ha ett arbete som de kan försörja sig på och där de känner stor delaktighet. Det är viktiga ingredienser för att få stolta och motiverade medarbetare. Därför är vår strävan att medarbetarna ska ges möjlighet till att arbeta heltid.

Vi är övertygade att framtidens Motala byggs genom satsningar på det förebyggande arbetet, långsiktiga investeringar och på våra medarbetare. Inte genom utförsäljningar och nedskärningar inom välfärden.

Innerstadens Socialdemokratiska förening genom Ingrid Carlsson och Mikael Falk

facebook Twitter Email