Hög tid att Motala får en syn- & hörselinstruktör

Det är hög tid att Motala får en syn- & hörselinstruktör. Därför motionerade vi socialdemokrater om detta i april. I dagens MVT skriver Anne-Lie Liljedahl om vårt förslag - läs inlägget här⬇️

Varje år skadas cirka 70 000 svenskar i fallolyckor, så illa att de behöver sjukhusvård. Över 50 000 av dessa är äldre. 1 000 personer omkommer varje år på grund av fallolyckor. 2018 avled 44 östgötar efter en fallolycka och nästan 2000 regionsinvånare blev inlagda på sjukhus efter en fallskada. Dessa olyckor hade i stor utsträckning kunnat undvikas genom förebyggande åtgärder och ett aktivt arbete. 

I Motala antog vi 2018 en äldreplan. Ett policydokument, en inriktning och en styråra, för det självständiga åldrandet. Äldreplanen är en del av det värdegrundsarbete som vi i Solidariskt Motala sjösatte under vår tid vid makten. Vårt mål och vår vision var tydlig – alla Motalabor skulle få de bästa förutsättningarna att leva självständiga liv och individen skulle stå i centrum. Alla beslut skulle genomsyras av Äldreplanens intentioner. Tillsammans skulle vi främja psykisk och fysisk hälsa hos äldre. Ensamheten skulle stävjas och vi skulle skapa förutsättningar för rikare liv – för alla Motalabor.

Som ett led i arbetet för det friska åldrandet skapade vi seniorernas hälsocenter. En uppskattad kommunal verksamhet som ger många Motalabor friskar liv. Hälsocenter skapar många synergieffekter och spara varje år pengar åt kommunkassan. Fler individer kan genom kommunal träning hålla sig friska och starka och klarar sig därmed själva längre. Varje person som klara sig hemma är en stor vinst, både för samhället såväl som för individen. 

Nu är det dags att vi i Motala tar det här arbetet vidare. Därför föreslår vi socialdemokrater i en motion inlämnad till kommunfullmäktige att Motala kommun ska inrätta en syn- och hörselinstruktör. En syn- och hörselinstruktör, kopplad till exempelvis hemtjänsten, kan hjälpa både yngre såväl som äldre med syn- eller hörselnedsättning. Med rätt utrustning och stöd kan tryggheten öka och det är lättare för den enskilde att på egen hand klara av vardagen. 

När vi åldras är det ofta synen eller hörseln som först sviker oss. En nedsättning som ofta får konsekvenser i form av onödiga olyckor och medföljande skador. En nedsättning av synen eller hörseln gör det dessutom ofta svårt att klara sig själv, något om skulle kunna avhjälpas med rätt förutsättningar och rätt kunskap. I dag ligger ansvaret för hjälpmedel på anhöriga, vilket innebär att individernas förutsättningar till rätt hjälp ser väldigt olika ut. Genom inrättandet av en syn- och hörselkonsulent skulle vi stärka det förebyggande arbetet, ge Motalaborna bättre möjligheter till självständiga liv och öka livskvaliteten för många.

I flertalet kommuner kopplas syn- och hörselinstruktören på i en ansökan om trygghetslarm, något som ofta utgör den första kontakten med den kommunala stödservicen. På så sätt kan man fånga upp äldres behov redan i ett tidigt stadie, något som vi tror vore väldigt bra även i Motala. Av den anledningen lämnade vi socialdemokrater in en motion till kommunfullmäktige i april – med förslaget att Motala kommun snarast inrättar en syn- och hörselinstruktör som kan stötta alla med syn- eller hörselnedsättningar. 

Det är viktigt att komma ihåg vad som är själva kärnan i det förebyggande arbetet, och det är inte pengarna det offentliga sparar genom minskade omkostnader. Kärnan är individens frihet och det faktum att många människor får möjligheten att leva självständiga och friskare liv. Det är den största vinsten. 

Anne-Lie Liljedahl (S),
gruppledare

facebook Twitter Email