Fler byggherrar tack vare intensivt arbete

Under vår tid i majoritet arbetade vi aktivt för att få in fler byggherrar till kommunen. Genom en nära samverkan mellan kommunen och Bostadsstiftelsen Platen lyckades vi stärka allmännytta, samtidigt som vi lämnade plats för fler intressenter att etablera sig i kommunen. Om det skriver Maj Bergendahl och Camilla Egberth i MVT.

Under senaste kommunfullmäktige antogs detaljplanen för Södra stranden, där en extern aktör nu planerar att exploatera en idag outnyttjad attraktiv plats för nya lägenheter. Satsningen är viktig, det är ett stort steg i utvecklingen av Motalaviken och framför allt så är detta ett viktigt steg i ett långsiktigt arbete, som går flera år tillbaka i tiden. 

Under vår tid i majoritet lade vi grunden för framtidens Motala. Vi ställde om och vi vågade satsa. Genom ett enträget arbete lyckades vi, tillsammans med andra aktörer, skapa ett platsvarumärke – Motala, Östergötlands Sjöstad. Vårt intensiva arbete för ett nytt Motala gav frukt. Vi lyckades påbörja omdaningen från att vara en stolt industrikommun till att nu påbörja resan in i en ny verklighet, som Östergötlands främsta besöksnäringskommun genom Lalandias etablering och de positiva synergieffekter som följer av etableringen. 

Ska en kommun växa och bli mer attraktiv finns det några grundläggande faktorer som måste fungera. Dels så bör man kunna erbjuda en välfärd av hög kvalitet, i hela kommunen, och dels så bör det finnas attraktiva tomter eller bostäder att flytta till. Samma sak gäller för företag, vill man locka nya företagare måste lokalförutsättningarna också finnas på plats. Genom att säkra tillgången till nya tomter undviker vi flaskhalsar och kan främja nya flyttkedjor.

Vi startade därför ett intensivt arbete. I samverkan med akademin undersökte vi intresset för bostäder i hela kommunen – med fokus på landsbygden. Vi kunde tydligt se att flera landsbygdsorter lockade, inte minst barnfamiljer, och vi valde därför att satsa på fler småhustomter i våra landsbygdsorter. Även Borensberg lockade och därför var det en självklar prioritering både gällande exploatering för nya småhustomter, men också för lägenhetsprojekt – såsom i Södra hamnen i Borensberg. 

I Motala tätort så var efterfrågan också stor, inte minst i områden nära vatten. Därför påbörjade vi översynen kring norra Varamon, och vi har också satsat på vidareutveckling söderut. Södra stranden har länge varit en attraktiv och oexploaterad pärla. När industrin inte längre kräver vattennära mark på samma sätt skapas också nya möjligheter för bostadsexploatering. Markanvisningsavtalet för marken på Södra stranden avsåg från början relationen mellan Bostadsstiftelsen Platen och kommunen, men då vi såg nyttan av fler byggherrar i kommunen – för ett större utbud och mer valfrihet – så valde vi i majoriteten att överlåta markanvisningsavtalet till en extern aktör som kom utifrån. Bra för näringslivet, bra för Motalaborna. Vårt hårda arbete har gett frukt och Alliansen får nu möjlighet att skörda frukten av vårt intensiva arbete. 

Vi värnar om allmännyttan. Bostadsstiftelsen Platen har en viktig roll som aktör på den kommunala bostadsmarknaden. Utan en stark allmännytta skulle fler personer befinna sig i stor utsatthet eller i värsta fall stå utan bostad. Men det ena förtar inte det andra. Därför drev vi på, aktivt, för fler byggherrar och fler bostadsaktörer i Motala kommun. Det är vi stolta över.

facebook Twitter Email