Anordna en bostadspolitisk debatt i fullmäktige, nu!

Sedan 2019 har inte Motala kommun något gällande mark- och bostadsförsörjningsprogram. Det senaste programmet antogs i december 2015, och fastän uppdatering ska genomföras varje mandatperiod har detta ännu ej genomförts. Bostadsbristen är ett faktum i över 200 kommuner, och Motala är inget undantag. För att lyfta frågan om bostadsförsörjningen på en övergripande nivå så föreslår S, V och MP därför en bostadspolitisk debatt i kommunfullmäktige. Läs skrivelsen här:

En av våra största utmaningar är bostadsförsörjningen. Bostadsbristen är ett faktum runt om i Sverige, i över 200 kommuner råder det ett underskott på bostäder. Motala kommun är inget undantag. Framför allt så råder det brist på hyresrätter i de mindre storlekarna, men inlåsningseffekter som bristen orsakar har lett till att vi idag även har en brist på villor och bostadsrätter. Problemen sträcker sig dessutom över lång tid, även om vi ökar byggtakten så kommer det ta läng tid innan vi är i balans med behoven. Men, om inget görs, då är problemen enorma om bara några år. 

De som drabbas allra värst av bostadsbristen är unga och nyanlända. De har ofta mindre resurser och ett mindre nätverk. Äldre drabbas också på det sättet att de har svårt att hitta mindre bostäder som är anpassade efter deras behov. Vi behöver ta ett rejält omtag för att få igång välfungerande flyttkedjor. Det behövs ett gediget samarbete mellan både stat och region, såväl som mellan kommun och näringsliv. De senaste åren har Motala haft förmånen att premieras med statliga byggbonusar för de digra arbetet för fler bostäder, och nu är det upp till oss alla att fortsätta på den inslagna vägen. 

Kommunen har ett lagstadgat bostadsförsörjningsansvar som innebär att kommunen ska skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Som ovan nämnt är nyanlända, unga och socioekonomiskt utsatta grupper de som drabbas hårdast av bostadsbristen – således behöver kommunen ta ett extra ansvar för dessa. Sedan 2019 saknar Motala kommun ett mark- och bostadsförsörjningsprogram. Detta trots att kommunen är skyldiga att uppdatera planeringen för bostadsförsörjningen varje mandatperiod.  

Kommunfullmäktige utgör det högsta politiska organet och ansvarar för frågor av principiell karaktär. Det är därför lämpligt att frågan lyfts för debatt under ett sammanträde.

Utifrån det ovan anförda, och utifrån digniteten som ligger i kommunens bostadsförsörjningsansvar, yrkar vi:

 att en bostadspolitisk debatt anordnas i kommunfullmäktige.

Anne-Lie Liljedahl
Gruppledare (S)                                                              

 Elias Hallén
Gruppledare (MP)

Peter Karlberg 
Gruppledare (V)

                                                            

facebook Twitter Email