Alliansen tycks helt ha tappat kontrollen över socialnämndens ekonomiska utveckling

Alliansen misslyckas helt med att presentera underbyggda förslag för att lösa den ekonomiska situationen i socialnämnden. Om det skriver Marianne Walter & Elias Georges i dagens MVT. Läs inlägget här.

Alliansen Motala gick till val med löften om satsningar på vad de kallar kärnverksamhet och ett effektivare användande av kommunens resurser. Vi kan så här snart två år efter valet konstatera att så inte blev fallet. 

Istället har man nu hamnat i läge där revisionen riktar skarp kritik mot socialnämnden, med förslag om en anmärkning till nämnden. Kritik riktas även mot bildningsnämnden, för bristande uppföljning och styrning och kommunstyrelsen kritiseras för bristande uppföljning och uppsikt.

Socialnämnden har under en längre tid dragits med ekonomiska svårigheter och bristande styrning. Under vår tid i majoritet påbörjades därför ett stort arbete. Målet var att implementera en tillitsbaserad styrning i alla verksamhetsled och få alla medarbetare med på resan. Inom äldreomsorgen och i hemtjänsten påbörjades ett värdegrundsarbete och hemtjänstpersonalen fick större möjlighet att styra över arbetets utformning. 

Vi tog även in en extern ekonom för att se över vad det var som brast och hur vi skulle åtgärda det. I samband med detta drogs arbetet med det ”blanka pappret” igång. Vi började om från scratch för att få en omstart av ekonomistyrningen och för att skapa en långsiktig hållbarhet i organisationen. 

Efter maktskiftet lades locket på. Alliansen tycks ha struntat helt i den grund vi lagt och de genomlysningar som vi påbörjat avslutades utan återkoppling och vidare strategi. Istället fick vi signaler under större delen av första halvåret för 2019 att det såg positivt ut, att man nu hade vänt skutan och att socialnämnden såg ut att gå mot ett nollresultat. 

Eftersom Alliansen stramade åt nämndramarna med generella spar så behövde man dock skära ned på verksamheten och Alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna försökte därför stänga ned seniorernas Hälsocenter. Man drog också ner på antalet korttidsplatser utan större analys eller underlag, något som har gjort att vi mellan januari och mars haft kö på utskrivningsklara patienter från lasarettet som väntar på kommunal korttidsplats. Kostnaden för detta kan bli mycket hög. 

Sommaren 2019 kom bomben. Socialnämndens prognosticerade nollresultat hade helt plötsligt landat i ett prognosticerat underskott om 30 miljoner kronor. Detta trots att alla rapporter under våren prognosticerat ett bättre resultat än året innan. Vad som kanske är mest anmärkningsvärt är att socialnämnden under hösten inte fick någon gedigen åtgärdsplan att ta ställning till, utan istället presenterades enstaka sparförslag utan medföljande analyser. 

Alliansen kritiserar oss gärna för att inte ta ansvar. Men saken är den att vi under det senaste året gång på gång krävt bättre underlag, tydligare rapporter och fler förslag att ta ställning till. Vi har också lagt flera egna förslag på effektiviseringsåtgärder. I slutändan handlar politik om att prioritera och ta ställning till olika förslag, men när Alliansen misslyckas med att presentera åtgärder att ta ställning till ­blir det svårt att agera opposition. 

Vi hoppas att Alliansen nu tar till sig av revisionens utlåtande och gör om och gör rätt. Socialnämnden måste kunna ta ställning till åtgärder som är kronsatta och som föregås av ordentliga underlag. Hur slår olika åtgärder mot personal och berörda individer? Är konsekvenserna acceptabla? 

Ska man kunna ta ansvar som politiker måste man veta vilken effekt ett sparande ger och också vilka konsekvenser som följer. Allt annat är oansvarigt och det är upp till den styrande minoriteten att presentera underbyggda förslag för oss att ta ställning till. Med makt följer också ansvar.

Marianne Walter (S), 2:e vice ordförande socialnämnden
Elias Georges (S), oppositionsråd

facebook Twitter Email